Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Algemene Voorwaarden

1. Begripsomschrijving
1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden van de webshop van Kruikenstad.nl of ook wel Kruikenshop;

‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij –bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend- een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder –doch niet beperkt tot- een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;

‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;

‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;

‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Kruikenshop en de koper tot koop en aflevering van tickets;

‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

‘Spulleke’, de verkochte fysieke items vanuit de Carnavalsstichting Tilburg

1.2 Kruikenshop is een handelsnaam van de Carnavalsstichting Tilburg. Carnavalsstichting Tilburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten binnen webshop.kruikenstad.nl (tenzij anders vermeld).

Naam : Carnavalsstichting Tilburg
Postadres : Postbus 9204
Postcode & Plaats : 5000HE Tilburg
Inschrijvingsnummer KvK : 41095682
BTW-nummer : NL 0027.90.580.B.01

Klantenservice
Onze klantenservice is bereikbaar via kaarten@kruikenstad.nl (tickets) en verkoop@kruikenstad.nl (spullekes)

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van kruikenshop zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing alsmede de boekings- en bestelvoorwaarden van Carnavalsstichting Tilburg. Via de webshops van kruikenshop aangeschafte tickets en spullekes worden hierna genoemd ‘Tickets’ en ‘Spullekes’.

2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden en/of de gedragsregels van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kruikenshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kruikenshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Alle aanbiedingen van Kruikenshop zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.7 De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Kruikenshop een of meerdere tickets heeft gekocht.

2.8 Kruikenshop is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de tickets/spullekes niet worden toegezonden.

2.9 Kruikenshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Kruikenshop de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Kruikenshop dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Kruikenshop zijn vrijblijvend en Kruikenshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld euro’s inclusief BTW.

3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Kruikenshop kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Per bestelling betaalt u een vast bedrag aan boekingsservicekosten, die kan variëren per bestelling. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en verzendkosten.

3.6 Kruikenshop houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Kruikenshop, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets/Spullekes tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Kruikenshop niet aansprakelijk.

3.8 Bestellen middels creditcardbetaling is uit veiligheidsoverwegingen beperkt.

3.9 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Kruikenshop gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.10 Het storneren van een door Kruikenshop afgeschreven bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

3.11 Indien Kruikenshop (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

4. Gebruik van Kruikenshop
4.1 Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum. Spullekes kunnen tot 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Retourneren van spullekes kan alleen nadat je ze hebt aangemeld bij de Carnavalsstichting en je een bevestiging hiervan hebt gekregen. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn, vragen we enig geduld op reactie. In de volgende situaties kunnen we ze de spullen niet retour nemen:  De spullen zijn:

  • Beschadigd
  • Gebruikt
  • Uit de originele verpakking gehaald
  • Verlopen (een jaarmotto kan je na het seizoen niet meer inleveren)

Bij producten die retour komen, krijg je van ons shoptegoed om vrij te spenderen in onze webshop.

4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging. Let op, de tickets worden digitaal verstrekt, dus je kan ze altijd opnieuw printen.

4.3 Afnemers van tickets dienen deze, ook na het betreden van het evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.4 Tickets mogen niet doorverkocht worden, alleen via Ticketswap.

4.5 Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen.

4.6 Elk ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van tickets is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

5. Annulering en teruggave
5.1 Kruikenshop heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Kruikenshop trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Kruikenshop haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en zijn niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Kruikenshop is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

5.3 Kruikenshop is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door Kruikenshop dan wel de houder van de Locatie.

5.4 Kruikenshop zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke koper heeft betaald voor de door of namens Kruikenshop verleende diensten, zoals reserveringskosten. Kruikenshop is in zodanig geval nimmer aansprakelijk voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6. Betalingen
Kruikenshop accepteert betaling in euro’s welke wordt afgehandeld via iDEAL. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

7. Levering
7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Kruikenshop worden na betaling ook als PDF document gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit PDF document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste e-mailadres. De spullekes worden verstuurd door onze fulfillmentpartner Q-Promotions en zullen binnen 7 dagen in huis zijn. Kruikenshop is niet verantwoordelijk voor beschadigingen tijdens het vervoer.

7.2 De door Kruikenshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

8. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Kruikenshop  verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets en spullekes aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kruikenshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de tickets en/of spullekes niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kruikenshop de keuze de desbetreffende goederen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.

9.3 Kruikenshop is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het evenement, voor de organisatie van het evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

9.4 Kruikenshop kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het uitje of de locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Kruikenshop (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Kruikenshop niet aansprakelijk.

10.2 De administratie van Kruikenshop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kruikenshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kruikenshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kruikenshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
12.1. De koper van een door Kruikenshop geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement, de houder van de Locatie alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Kruikenshop geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Kruikenshop niet aansprakelijk zijn.

12.3 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Kruikenshop zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

12.4 Koper van een door Kruikenshop geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Kruikenshop rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

13. Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kruikenshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kruikenshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de overeenkomsten met Kruikenshop is louter Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dergelijke overeenkomsten zullen worden beslecht door de in Tilburg bevoegde rechter.

Gegevens Kruikenstadkaarten

Carnavalsstichting Tilburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten binnen Kruikenshop.

Naam : Carnavalsstichting Tilburg
Postadres : Postbus 9204
Postcode & Plaats : 5000HE Tilburg
Inschrijvingsnummer KvK : 41095682
BTW-nummer : NL 0027.90.580.B.01